A ruszin nép története és kultúrája. Kárpátalja történelme

Hodinka Antal: The Home of the ruthenian People

The Oxford Hungarian Review, 1922/1. Prof. Magócsi-könyvtár

Hodinka Antal: A rutének

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben. Magyarország 6. kötete. Felső-Magyarország (2. rész) (Budapest, 1900)

Antal Hodinka: L'habital, l'économie et la passé du peuple ruthéne au sud des Carpathes

Revue d'histoire comparée Revue des études hongroises et finno-ougriennes 2. (1924) 4. szám

Bonkáló Sándor: A rutének (ruszinok)

sajtó alá rend., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Salga Attila Basel – Budapest 1996 Debrecen.

Bonkáló, A.: Die ungarländischen Ruthenen I-II

Ungarische Jahrbücher 1. 1921 / Heft 3-4

Bonkáló Sándor: Magyarorosz sorskérdések

Felvidéki mártírok és hősök aranykönyve. Felvidéki irodalmi emlékkönyv (Budapest, MEFHOSZ, [1940])

Petrov A.: Stati ob Ugorskoi Rusi

Zapiski istoriko-filologhiceskovo fakulteta Imperatorskovo Sanktpeterburgskovo Universiteta, fasc. 81, 1906

Petrov, A: 1. "Staraja vera" i Unija v XVII–XVIII vv.

Materialy dlja istorii ugorskoj Rusi. 1905-ös kiadás. Prof. Magócsi-könyvtár

S. Benedek András, A gens fidelissima: a ruszinok

A ruszin nép kialakulása és története. Megtekinthető a Magyar Elektronikus Könyvtárban.

Udvari István: A ruszinok XVIII. századi historiográfiája

Megjelent: UDVARI István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál Társaság Füzetei. 9. Nyíregyháza, 1994. A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

Udvari István: Adalékok a XVIII. századi hajdúdorogi cirill betűs iratokhoz

A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 25-26. Tanulmányok Szabadfalvi József tiszteletére. (1988)

Udvari István: Hajdani ruszin szórványok

Megjelent: UDVARI István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál Társaság Füzetei. 9. Nyíregyháza, 1994. A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

Udvari István: Adalékok a XVIII. századi kárpátukrán hivatalos írásbeliséghez. XVIII. századi cirillbetűs kéziratok Szabolcsban

Kunt Ernő - Szabadfalvi József - Viga Gyula szerk.: Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon : az 1984 októberében megrendezett konferencia anyaga (A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai 15. Miskolc, 1985

Udvari István: A XVIII. századi ruszin művelődéstörténet kimagasló alakjai

Megjelent: UDVARI István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál Társaság Füzetei. 9. Nyíregyháza, 1994. A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

Udvari István: Bradács János püspök művelődéstörténeti jelentősége

Megjelent: UDVARI István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál Társaság Füzetei. 9. Nyíregyháza, 1994. A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

Udvari István: Bacsinszky András püspök a ruszin felvilágosodás képviselője

Megjelent: UDVARI István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál Társaság Füzetei. 9. Nyíregyháza, 1994. A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

Udvari István: Máriapócs, a ruszinok hajdani vallási, kulturális központja

Megjelent: UDVARI István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál Társaság Füzetei. 9. Nyíregyháza, 1994. A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

Udvari István: Adatok a máriapócsi iskolákról

Megjelent: UDVARI István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál Társaság Füzetei. 9. Nyíregyháza, 1994. A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

Maria Mayer: Beiträge zur Geschichte der Ruthenen (Karpatoukrainer) um die Jahrhundertwende

ACTA HISTORICA - A MTA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA TOM. 19 (1973)19. kötet / 1-2. sz. 115-150.

Maria Mayer: The Rusyns of Hungary political and Social Developments 1860-1910

East European Monographs ; New York : Distributed by Columbia University Press, 1997

Magocsi, Paul Robert: The Rusyns of Slovakia: an historical survey

East European Monographs, New York, Columbia University Press, 1993

Földvári Sándor: Bécs szerepe a ruszin nemzeti értelmiség kialakulásában a felvilágosodás korában

in ANDO - EPERJESSSY - GRIN - KRUPA (eds.), A nemzetiségi kultúrák az ezredfordulón, Magyar Néprajzi Társaság: Békéscsaba - Budapest, 2001. 393-400.

Földvári Sándor: Felvilágosodás és nemzeti megújulás a kárpátaljai ruszin kultúrában.

[‘Enlightenment and the National Awakening in the Subcarpathian Greek Catholic Culture.’] Magyar Filozófiai Szemle, 40. 1996. 1–3. 53–80. A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

Földvári Sándor: Eger szerepe a kárpátaljai ruszin, görög katolikus kultúrában

[‘The Role of Eger from the Point of View of Subcarpathian Greek Catholic Rusyn Culture.’] In: Beke Margit — Bárdos István [Ed.], Magyarok Kelet és Nyugat metszésvonalán. A nemzetközi történészkonferencia előadásai. [‘Hungarians on the Lines of Intersection between the East and the West. Papers of the International Conference of Historians, held in Esztergom, May 1994th.’] Esztergom, 1994. 297–308. A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

Földvári Sándor: Az egri ciszterci gimnázium szerepe Kárpátalja szellemi életében a XVIII. században

Guitmann Barnabás (szerk.): A ciszterci rend Magyarországon és Közép-Európában, Piliscsaba 2009. 344-354. A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

Gottfried Barna: A „rutén akció” Bereg vármegyében (1897–1901)

Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv 13 (1999)

Fejér György: A magyarországi rutének eredetéről

Tudományos Gyűjtemény, VII. kötet Budapest, 1839. Prof. Magócsi-könyvtár

Yavdyk, L. P.: Istoriya Ugorskoj Rusi

Varsó, 1904. Prof. Magócsi-könyvtár

Hadzsega Gyula: A ruthén kérdés

Bangha Béla szerk.: Magyar Kultúra. Társadalmi és tudományos szemle. 3. évfolyam (Budapest, 1915)1-12. szám

Szabó Oreszt: A magyar oroszokról. (Ruthének)

Budapest, 1913. Prof. Magócsi-könyvtár

Várady Gábor: A magyarországi oroszokról

Összegyűjtötte és kiadta: Tabakovits Mihály, Máramarossziget 1895

Paládi-Kovács Attila: Ukrán szórványok a 18—19. században a mai Magyarország északkeleti részén

Népi kultúra – Népi társadalom 7. (Az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának Évkönyve, 1973)

Kobály József: A Kárpátaljai ruszinok

Kárpátaljai Szemle 1997/ 3, 20–21.

FEDINEC CSILLA: A Csehszlovákiához került Kárpátalja (1918–1921)

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat - MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, pp. 40-43. ISBN 978 963 693 082 0

Fedinec Csilla: A kárpátaljai fejlődés sajátosságai a két világháború között

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat - MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, pp. 104-109. ISBN 978 963 693 082 0

Fedinec, Csilla - Gönczi, Andrea: Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén 1918-ig

Kárpátalja 1919 - 2009: történelem, politika, kultúra. Argumentum - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, Budapest, pp. 563-571. ISBN 978-963-446-596-6

Fedinec, Csilla: Kárpátaljai autonómia-koncepciók 1918–1944 között.

KISEBBSÉGKUTATÁS , 11 (3). pp. 450-469. ISSN 1215-2684

Oficinszkij, Román - Fedinec, Csilla: Kronológia 1944-1991

Kárpátalja 1919 - 2009: történelem, politika, kultúra. Argumentum - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, Budapest, pp. 352-366. ISBN 978-963-446-596-6

Fedinec, Csilla - Tokar, Marian: Kronológia 1914-1939

Kárpátalja 1919 - 2009: történelem, politika, kultúra. Argumentum - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, Budapest, pp. 136-146. ISBN 978-963-446-596-6

Fedinec, Csilla: 1867–2010 / Kárpátalja évszámokban 1867–2010

Vydavnyctvo Goverla, Uzhgorod. ISBN 978-966-2095-55-5

Tutuskó Ágnes: AZ 1914-1915. ÉVI OROSZ BETÖRÉSEK NEMZETISÉGPOLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI

Az Eperjesi Egyetem kiadványai Kónya Péter: Első világháború a Kárpátokban (2016)

Goiditch M.: La territorie autonome ruthéne

Revue de l’Europe Orientale, 1919/1-2. Prof. Magócsi-könyvtár

Csáky Etienne: La question ruthène

Paris 1920. Prof. Magócsi-könyvtár

Matteo Sanfilippo, I ruteni nelle Americhe: emigrazione e viaggio

in Da est ad ovest, da ovest ad est. Viaggiatori per le strade del mondo, a cura di Gaetano Platania, Viterbo, Sette Città, 2006, pp. 397-429

Bukvar, 1699

(Prof. Magócsi-könyvtár)

Kobály József: A Kárpátaljai ruszinok - részletes

Kobály József: Sine ira et studio Ungvár, 1998 

Bonkáló Sándor: Hazajöttek a rutének

Katolikus Szemle 53. (1939) 5. szám

Veres László: Borsod megye etnikai arculatának változásai a 18. század első felében

Kunt Ernő - Szabadfalvi József - Viga Gyula szerk.: Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon : az 1984 októberében megrendezett konferencia anyaga (A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai 15. Miskolc, 1985

Csorba Csaba: A kárpátukránok kutatása Zemplénben a 20. század fordulóján

A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 12. (Miskolc, 1973)

Kacsinkó Adrián Gábor: Csereháti ruszin emlékek

Egyháztörténeti Szemle, 11. évfolyam 3. szám A cikk az Egyháztörténeti Szemle honlapján