Vallási néprajz/Religious folklore

A gör.kat. egyházak vallási néprajza/Religious folklore of the Greek Cath. Churches

Barna Gábor: Görög katolikus búcsújáró helyek az egykori Északkelet-Magyarországon

Barna, Gábor (2014) Vallási néprajzi tanulmányok. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár; A vallási kultúrakutatás könyvei (46;14). SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged. ISBN 978-963-306-326-2

Simon Zoltán: Az Alsó-Nyárádmente településeinek vallási élete

A vallási közösségek viszonyrendszerének néprajzi-antropológiai vizsgálata. Doktori disszertáció, Debrecen 2011.

Szabó Irén: A magyarországi görög katolikus vallásgyakorlat gesztusai

Gondolat Kiadó, 2008 "A kötet a magyarországi görög katolikusok vallásgyakorlat során használt nem verbális kifejezőeszközeit vizsgálja. Szótárszerűen összegyűjti és történeti-összehasonlító elemzés segítségével bemutatja az egyes gesztusokat és változataikat. A gesztusok jelentését és funkcióját elemezve azt is vizsgálja, hogyan válhat egy gesztus az egyéni vallási identitás kifejezőjévé, hogyan reagál a gesztushasználat a társadalmi környezet változásaira, és milyen szerepet játszanak a gesztusok az egyén szocializációjában vagy a közösség önmeghatározásában." A kötet kapható a könyvesboltokban.

Szabó Irén: "Álljunk illően, álljunk félelemmel!": Az állás, ülés és térdelés szokásai a magyarországi görög katolikus vallásgyakorlatban

A Herman Ottó Múzeum évkönyve, 2004. 43. évf. 661-678. old. A Magyar Digitális Múzeumi Könyvtár gyűjteményéből.

Bartha Elek: A szentelmények szerepe Komlóska néphagyományában.

Szabadfalvi József, Viga Gyula (szerk.), Néprajzi tanulmányok a Zempléni hegyvidékről.Herman Ottó Múzeum, 1981. pp. 311-319.

Bartha Elek: Adalékok a görög katolikusok eucharisztikus szentelményeinek néprajzához.

Módy Gy., Balassa I., Ujváry Z. (szerk.), Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. Debrecen: s.n., 1982. pp. 801-810.

Bartha Elek: L'influence de la liturgie sur les coutumes fixées par le calendrier dans les milieux uniates de la Hongrie.

Ujváry Zoltán, Bartha Elek , Dám László (szerk.), Ethnographica et folkloristica Carpathica, II: Mûveltség és Hagyomány. Debrecen: KLTE, 1983. pp. 249-257.

Bartha Elek: Etnikus különbségek és a vallások integráló ereje.

Kunt E, Szabadfalvi J, Viga Gy (szerk.), Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon.: Az 1984 októberében megrendezett konferencia anyaga. Miskolc: Herman Ottó Múzeum, 1984. pp. 97-102. (A Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai)

Bartha Elek: A bizánci liturgia nyomai a néphagyományban.

Tüskés Gábor (szerk.), "Mert ezt Isten hagyta ...": Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1986. pp. 312-327.

Bartha Elek: Brauchbrote - liturgische Brote. Die Griechisch-Katholiken in Ungarn.

ACTA ETHNOGRAPHICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE XXXV: pp. 333-346. (1989)

Bartha Elek: A görög katolikus magyarság vallási néprajza.

Dömötör Tekla (szerk.), Magyar Néprajz, VII: Népszokás, néphit, népi vallásosság. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990. pp. 425-442.

Bartha Elek: Hagyomány és identitás a magyar görög katolikusok körében.

Küllős Imola (szerk.), Vallási néprajz, 8: Ökumenikus tanulmányok. Budapest: Református Teológiai Doktorok Kollégiuma Egyházi Néprajzi Szekciója, 1996. pp. 191-202.

Bartha Elek: Görög katolikus ünnepeink szokásvilága.

Debrecen: KLTE Néprajzi Tanszék, 1999. 174 p.(Studia Folkloristica et Etnographica ; 41.)

Bartha Elek: Húsvéti pászkaszentelés a görög katolikusok körében.

Küllős Imola (szerk.), Vallási Néprajz 10: Tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. Budapest: Református Teológiai Doktorok Kollégiuma Egyházi Néprajzi Szekciója, 1999. pp. 81-96.

Bartha Elek: Róma és Bizánc között. Keleti és nyugati elemek a görög katolikusok hitéletében.

Pozsgai Péter (szerk.), Tűzcsiholó: Írások a 90 éves Lükõ Gábor tiszteletére. Budapest: Táton Kiadó, 1999. pp. 443-456.

Bartha Elek: Tradition and identity among the Hungarian Greek Catholics.

Bartha Elek, Keményfi R. (szerk.), Ethnographica et folkloristica Carpathica 11: The Making of National Mythology. Debrecen: KLTE, 1999. pp. 48-57. (A Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének Évkönyve; XXIX.)

Bartha Elek: A magyar vallásos műveltség bizánci rétegei.

Glatz Ferenc (szerk.), Közgyűlési előadások, 2000. május: Millennium az Akadémián. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 2000. pp. 71-82. (Akadémiai műhely. Közgyűlési előadások)

Bartha Elek: Görög katolikus néphagyományok.

D. Varga László (szerk.): Elődeink élete. Csicser és Szirénfalva néprajza. Csicser-Szirénfalva: Csicser és Szirénfalva községek önkormányzata, 2000. pp. 119-129. (Ung-vidéki kiadványok; 1.)

Bartha Elek: Hívek, templomok, parókiák. Adatok a magyarországi görög katolikusok templomépítési hagyományaihoz.

Balázs Géza, Csoma Zsigmond , Jung Károly , Nagy Ilona , Verebélyi Kincső (szerk.), Folklorisztika 2000-ben I: Tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára. Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 2000. pp. 275-283.

Bartha Elek: Bizánci rítusú templomtitulusok Magyarországon.

Maticsák Sándor, Zaicz Gábor, Tuomo Lahdelma (szerk.), Ünnepi könyv Keresztes László tiszteletére. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2001. pp. 41-46.

Bartha Elek: Harangok a magyar bizánci rítusú közösségekben.

Hála József, Szarvas Zsuzsa , Szilágyi Miklós (szerk.), Számadó: Tanulmányok Paládi-Kovács Attila tiszteletére. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézete, 2001. pp. 389-400.

Bartha Elek: Útmenti keresztek a görög katolikusok hagyományos hitéletében.

Barna Gábor (szerk.), „Nyisd meg, Uram, szent ajtódat…”. Budapest: Szent István Társulat, 2001. pp. 187-196.

Bartha Elek: Böjti hagyományok és olajosnövény-kultúra a keleti kereszténység határán.

S. Lackovits Emőke, Viga Gyula (szerk.), Kéve: Ünnepi kötet a 60 esztendős Selmeczi Kovács Attila tiszteletére. Debrecen ; Veszprém: Ethnica Kiadó, 2003. pp. 185-192.

Bartha Elek: Hitélet és autonómia magyarországi görög szertartású katolikus egyházközségekben.

Bánkiné Molnár Erzsébet (szerk.), Autonóm közösségek a magyar történelemben. Kiskunfélegyháza: Kiskun Múzeum Baráti köre, 2003. pp. 229-240. (Bibliotheca Cumanica)

Bartha Elek: Máriapócs szakrális tájformáló szerepe.

Viga Gyula, Holló Szilvia Andrea, Cs Schwalm Edit (szerk.), Vándorutak - múzeumi örökség: Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére 60. születésnapjára. Budapest: Archaeolingua, 2003. pp. 197-201.

Bartha Elek: Encounter of religions between East and West. Greek Catholics int he Carpathian Basin.

Paládi-Kovács Attila (szerk.), Times, Places, Passages. Ethnological Approaches in the New Millennium: 7th SIEF Conference Selected Papers. Budapest, Magyarország, 2001.04.23-2001.04.28. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp. 193-204.

Bartha Elek: Etnikus különbségek és a vallások integráló ereje.

Faragó Tamás (szerk.), Magyarország társadalom-története a 18-19. században. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó - Dico Kiadó, 2004. pp. 260-265.

Bartha Elek: Adatok a kárpátaljai görög katolikus temetők néprajzához.

Bárth Dániel (szerk.), Ünneplő. ĺrások Verebélyi Kincső születésnapjára. Budapest: ELTE BTK Folklór Tanszék, 2005. pp. 225-230.

Bartha Elek: Életmód, folklór és építészeti örökség.: Északkelet-magyarországi görög katolikus szakrális kisemlékek.

T. Bereczki Ibolya, Sári Zsolt (szerk.), A népi építészet, a lakáskultúra és az életmód változásai a 19-20. században: Tanulmányok a Dél-Dunántúlról és Észak-Magyarországról. Szentendre: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2005. pp. 205-224.

Bartha Elek: Hitélet a görög katolikus lakóházban.

Szabó Sarolta (szerk.), Hagyomány és változás a népi kultúrában: Ünnepi kötet Dám László 60. születésnapjára. Nyíregyháza: Nyíregyházi Jósa András Múzeum, 2005. pp. 491-502.

Bartha Elek: Máriapócshoz fűződő népszokások.

Ivancsó István (szerk.), „Téged jöttünk köszönteni”: A máriapócsi kegykép harmadik könnyezésének centenáriuma alkalmából rendezett nemzetközi konferencia (Máriapócs, 2005. november 21-22) anyaga. Nyíregyháza: Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 2005. pp. 183-194.

Ilyés Zoltán: A szakrális táj történeti szerveződése Gyimesben

Megjelent: Székelyföld 2003. május 109 -122. A pdf-fájl nem nyomdahű változatot tartalmaz.

Ilyés Zoltán: A görög katolikusok identitásváltásának különböző útjai az egykori Csík-megyében (19.sz. közepe-1948)

Megjelent: Néprajzi Látóhatár, 1998., VII. 3-4. pp. 91-101. A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

Ilyés Zoltán: "Kozsókos mefisztók" és "hazaszerető papok" : a csíki görög katolikus papság igazodás-kényszerei a Millenium évtizedében

A szakralitás arcai : vallási kisebbségek, kisebbségi vallások / szerk. A. Gergely András, Papp Richárd. – Budapest : Nyitott Kvműhely, 2007, p. 167-178.

Ilyés, Zoltán: A nemzetiesítés néprajza/antropológiája

Ilyés, Zoltán: A nemzetiesítés néprajza/antropológiája Regio Kisebbség. Kultúra, Politika, Társadalom, 22 (2014) 2. pp. 66-113.

Oláh Sándor, Románok asszimilációja Székelyföldön

Az esettanulmány megjelenési helye: Regio. Kisebbség, politika, társadalom 1998. 9. évf. 2.sz.

Pusztai Bertalan: A szegedi görög katolikus egyházközség kialakulása: egy vallási szórvány helykeresése a társadalmi térben

A Móra Ferenc Múzeum évkönyve: történeti tanulmányok = studia historica,. – 5.2002, 17-34. p. A Magyar Digitális Múzeumi Könyvtár gyűjteményéből.

Pilipkó Erzsébet: Egyházi fogadalomtétel Kárpátalján

Népi vallásosság a Kárpát-medencében 7.

PILIPKÓ ERZSÉBET: A „HATÁRMENTISÉG" TRAUMÁI A KÁRPÁTALJAI ÉLETBEN

SAVARIA. A VAS MEGYEI MÚZEUMOK ÉRTESÍTŐJE 22/4 (Pars ethnographica) 1999

Csurgó Bernadett, Szatmári Anita: Vidéki kultúra, helyi közösség és lokális identitás. A kulturális örökség szerepe a lokális identitásépítésben és a helyi közösségfejlesztésben Hajdúdorogon és Hajdúhadházon

Csurgó, Bernadett and Szatmári, Anita (2014) Vidéki kultúra, helyi közösség és lokális identitás A kulturális örökség szerepe a lokális identitásépítésben és a helyi közösségfejlesztésben Hajdúdorogon és Hajdúhadházon. Metszetek. ISSN 2063-6415

Magyari Márta: A böjt, a böjtölés hagyományai a görög katolikusok körében

POSZTBIZÁNCI KÖZLEMÉNYEK STUDIA POSTBIZANTINA HUNGARICA 1997