A MTA-SZAGKHF Lendület Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport ötéves kutatási projektje a magyar identitású görögkatolikusok múltjának feltárására irányul a 18. századi kezdetektől 1972-ig. A kutatócsoport munkaterve alapvetően két részből áll. Az első három év fő feladatai – három kutatási irányban (egyháztörténeti, egyházművészeti és kánonjogi megközelítés) – levéltári források feltárása és rendszerezése, szakirodalmi gyűjtése, s helyszíni (elsősorban fotó-) dokumentáció, valamint a források és részeredmények közlése (forráskiadványok, kismonográfiák, tanulmányok).

A negyedik és a ötödik kutatóév feladata egy magyar és angol nyelvű monográfia megírása és kiadása „Bizánci rítus, katolikus hit, magyar identitás. Magyar görögkatolikusok.” munkacímmel.

A koronavírus-pandémia miatt a harmadik kutatóév hat hónappal később, 2021. december 31-én zárul.

Eredmények:

• Levéltári kutatások: A szentszéki (Vatikáni Apostoli Levéltár, Államtikárság Történeti Levéltára, Keleti Kongregáció Levéltára, Törvényszövegek Pápai Tanácsa), valamint hazai és külföldi egyházi és állami levéltárak gyűjteményeiben elvégzet kutatómunka eredményeként jelentős forrásanyag került feltárásra, digitalizálásra és részben publikálásra a magyar görögkatolikusok múltja és egyházuk kánonjogi és liturgikus fejlődésével kapcsolatban 

• Megjelent (és 2021. év végéig megjelenő) kiadványok:

o Megjelent a magyar görögkatolikusok 1906-1925 közötti történetét feltáró források gyűjteménye három kötetben (mintegy 1400 dokumentum). (90 százalékos készültségben van az 1926-1939 közötti időszakra vonatkozó kötet, s az év végéig megjelenik az 1939-1972 közötti kötet.)

o Elkészült és gazdagon illusztrált kötetben megjelent a Munkácsi Egyházmegye festészetének 19. századi története (az év végéig megjelenik Roskovics Ignác és Petrasovszky Manó életművének bemutatása egy-egy illusztrált kismonográfiában

o Gazdagon illusztrált kiállítási szakkatalógusban megjelent a hazai görögkatolikusságnak a kezdetektől napjainkig ívelő története magyar és angol nyelven

o Tanulmánykötet készült a görögkatolikus magyarok 1868. évi első nagygyűléséről

o Három egymásra épülő szaktanulmányban megtörtént a Hajdúdorogi Egyházmegye Székelyföldi Külhelynöksége történetének feldolgozása

 

• Jelentős (de a pandémia miatt még nem teljes) fotódokumentáció készült Hajdúdorogi Egyházmegye Székelyföldi Külhelynöksége ma is fennálló templomairól

• Jelentős (de a pandémia miatt még nem teljes) fotódokumentáció készült 19-20. századi görögkatolikus művészek munkáiról hazai és külföldi (elsősorban szlovákiai és ukrajnai) templomokban

• A kutatócsoport tagjainak közreműködésével a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából görögkatolikus történeti és egyházművészeti kiállítás („Orcád világossága”, Vigadó, 2021. augusztus 3. -szeptember 19.) nyitja meg kapuit.

A kutatócsoport publikációi megtekinthetők az alábbi weboldalon:

https://byzantinohungarica.com/index.php/a-kutatocsoport-publikacioi