Hodinka Antal Digitális Könyvtár

B

Baán István: „Turkia metropolitája" Újabb adalék a bizánci egyház törté- netéhez a középkori Magyarországon, Századok, 1995


Baán István: A munkácsi püspöki szék betöltése 1650 és 1690 között


Baán István: Appointments to the episcopal see in Munkács, 1650−1690


Baán István: De Camillis szebasztei püspökké és apostoli helynökké való kinevezése és felszentelése


"Baán István: The Foundation of the Archbishopric of Kalocsa. The Byzantine Origin of the Second Archdiocese in Hungary, In Urbanczyk, P. (ed.): Early Christianity in Central and EastEurope.Warszawa, 1997. 67–74. p. "


Baán István: Greek-speaking Hierarchs on a Ruthenian See: the Diocese of Munkács (Mukaceve) in the Subcarpathian region at the end of the 17th century


Baán István: A körtvélyesi monostor


Baán István: La pénétration de l’uniatisme en Ukraine subcarpatique au XVIIe siècle


Baán István: Lelkipásztori problémák és megoldási kísérleteik: a „bigámus” papok


Baán István: Nomina e ordinazione di Giovanni Giuseppe De Camillis a vescovo di Sebaste e vicario apostolico


Baán István: Problemi di disciplina ecclesiastica - tentativi di soluzione: i sacerdoti "bigami"


Baán István: La nomina di András Bacsinszky a vescovo di Munkács


"Back in Eighteen Seventy -One. General Accountof the Second Convocation of the Autonomic Congress of the Hungarian Catholic Church comprising of a general treatment of The Catholic People of the Greek Rite especially the Russians, Homestead, Pa 1933 "


Bacsó János: Miklósy István hajdúdorogi püspök (1913-1937)


Balik, Boris І. „Katafal’k chernechii“ Vasili- yan XVII–XVIII st. (Rukopisna zbirka zhittepisiv Vasiliyan). Analecta OSBM, sectio 2, vol. 8. Rome, 1973


Balogh Albin: A veszprémvölgyi görög monostor alapítása. (A legrégibb magyarországi oklevél), Regnum - Egyháztörténeti évkönyv 6. (1944-1946)


Bánffy Dezső: Magyar nemzetiségi politika


Baran A.: Monumenta Ucrainae Historica, XIII. vol. Roma 1973


Barnovsky, Michal: A görög katolikus egyház Szlovákiában a második világháború után / Gréckokatolícka cirkev na Slovensku po druhej svetovej vojne


Bartha Elek: Adalékok a görög katolikusok eucharisztikus szentelményeinek néprajzához.


Bartha Elek: Máriapócshoz fűződő népszokások


Bartha Elek: A szentelmények szerepe Komlóska néphagyományában


Basilovits, Joannicius: Brevis Notitia


Bendász Dániel: Legális és illegális papképzés a Munkácsi Egyházmegyében


Beregi Gyula: Több világosságot! (röpírat kárpátskájá rus politikai és kulturális küzdelmeihez.) Ungvár, 1920


Berezhnaya, Liliya: Kloster Počajiv


Betea, Raluca: The Wooden Churches of Maramureş on the World Heritage List: Usage and State of Conservation


Biedermann H., Die Ungarischen Ruthenen, ihr Wohngebiet, ihr Erwerb und ihre Geschichte


Biedermann H.: Russische Umtriebe in Ungarn


Blasen, Philippe Henri: Le Cas Nicula, Cluj-Napoca 2011


Bodó Balázs: A veszprémvölgyi apácakolostor építéstörténete és kőfaragványai, SZAK KOHI Msz_2002/1. 42-64


Bonkáló Sándor: A hajdúdorogi püspökség és a románok, Magyar Figyelő 1913/2. 223-225.


Borsa Gedeon: A körtvélyesi kolostor „nyomdája”, Magyar Könyvszemle 1994 302


Brightman F. E.: Liturgies Eastern and Western: Vol. 1: Eastern Liturgies


Bukvar, 1699, (Prof. Magócsi-könyvtár)


Bunea, Augustin: Ierarhia românilor din Ardeal și Ungaria, Blaj 1904


Bunyitay Vince, Bihar vármegye oláhjai és a vallási unió


F

Farkas Lajos: Egy nemzeti küzdelem története


Fehér Géza: A bolgár egyház kísérletei és sikerei hazánkban, Századok, 1927-1928


Fejér György: A magyarországi rutének eredetéről, Tudományos Gyűjtemény, VII. kötet Budapest, 1839 (Prof. Magócsi-könyvtár)


Fiedler, J.: Beiträge der Unior der Valachen in Slavonien und Syrmien


Fiedler, J., Beiträge zur Geschichte der Union der Ruthenen in Nordungarn


Fiedler, J.: Ein Versuch der Vereinigung der russischen mit der römischen Kirchen im 16. Jahrhundert


Forgó András: Görög szertartású püspökök a 18. század végi magyar országgyűlésen


Földvári Sándor: Bécs szerepe a ruszin nemztei értelmiség kialakulásában a felvilágosodás korában


Földvári Sándor: Eger szerepe a kárpátaljai ruszin, görög katolikus kultúrában.


Földvári Sándor: Habina Lukács egri szláv könyvhagyatékáról


Földvári Sándor: A bécsi Sancta Barbara liturgikus könyvjegyzékeinek magyar művelődéstörténeti vonatkozásai


Földvári Sándor: Felvilágosodás és nemzeti megújulás a kárpátaljai ruszin kultúrában.


Földvári Sándor: Az egri ciszterci gimnázium szerepe Kárpátalja szellemi életében a XVIII. Században


Földvári Sándor: Cirill liturgikus könyvek provenienciális kérdései. Hodinka koncepciója az újabb kutatások tükrében.


Földvári Sándor: Bozsicskovics Bazil az első kőrösi (krizsevci) görög katolikus püspök


Földvári Sándor: Egy, a Székesfehérvári Püspöki Könyvtárban őrzött szerb kéziratos oktoich provenienciája.


Földvári Sándor: Hodinka Antal és a magyarországi cirill könyvészet


Földvári Sándor: Magyar és szláv hatások Lutskay Mihály életművében


Földvári Sándor: Az egri fõegyházmegyei könyvtár cirill és glagolita nyomtatványai és a görög katolikusok


Földvári Sándor: Kul'turnye pamjatniki zakarpatskyh grekokatoličeskih rusinov v g. Eger


Földvári Sándor: Старопечатные книги кирилловского и глаголического шрифтов Эгерской архи­епископской библиотеки.


Földvári Sándor: A Magyar Királyság szláv etnikumú ortodox parókiáinak liturgikus-könyv importja – mint a keleti s nyugati kereszténység koraújkori kapcsolatainak tükrözője


Antonis Fyrigos: A khioszi De Camillis János munkácsi püspök tanulmányai és lelkipásztori tevékenysége


H

Hadzsega Gyula: A katholikus keleti missiók fejlődése


Hadzsega Gyula: Az Unio eshetőségei Ukrajnában


Hadzsega Gyula: A ruthén kérdés, Bangha Béla szerk.: Magyar Kultúra. Társadalmi és tudományos szemle. 3. évfolyam (Budapest, 1915)1-12. szám


Halemba, Agnieszka: The Virgin Marys of Transcarpathia Marian pilgrimage sites in present-day struggles over ecclesiastical and national identity in the Greek Catholic Eparchy of Mukachevo


Harasiewicz, Michael: Annales ecclesiae ruthenae


Hegyi Géza Terrae Christianorum. A „keresztény földre“ telepedett románok dézsmáltatásának kezdetei


Hitchins, Keith: The Court of Vienna and Confessional Problems in Transylvania, 1744-1759


Hintz: Gesch. des Bisthums der griechiseh-unirten Glaubensgenossen in Siebenbürgen. Herman- Stadt 1850.


Hodinka Antal: Van-e nyoma Szent István királynak a szláv forrásokban? Századok – 1901 1059


Hodinka Antal: II. Rákóczi Ferenc és a "gens fidelissima"


Hodinka Antal: A munkácsi görög-katholikus püspökség okmánytára


Hodinka Antal: A munkácsi görög-katholikus püspökség okmánytára


Hodinka Antal: A munkácsi görög-katholikus püspökség okmánytára


Hodinka Antal: A kárpátaljai rutének lakóhelye, gazdaságuk és múltjuk


Hodinka Antal: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. „Az orosz évkönyvek teljes gyűjteménye", Budapest 1916


Hodinka Antal: A munkácsi görög-katholikus püspökség története


Hodinka Antal: A munkácsi görög-katholikus püspökség története


Hodinka Antal: A munkácsi görög-katholikus püspökség története


Hodinka Antal: A munkácsi görög-katholikus püspökség története


Hodinka Antal: A munkácsi görög-katholikus püspökség története


Hodinka Antal: Papnövendékeink Nagyszombatban, 1722-1760


Hodinka Antal: The Home of the ruthenian People, The Oxford Hungarian Review, 1922/1. (Prof. Magócsi-könyvtár)


Hodinka Antal: “Gens fidelissima”. II. Rákóczi Ferenc beregmegyei rutén jobbágyai az 1704-1711-i szabadságharczban, Ungvár 1915. (Prof. Magócsi-könyvtár)


Horányi Lukács, A márcsai püspökség kialakulása


Horváth János: Ungmegye monographiája, Ungvár 1872


Hunfalvy Pál: Az oláhok története, Budapest 1894


Hunfalvy Pál: Az aranyos-széki mohácsi nyelvemlékek, Budapest 1890


L

Labanc, Peter: Otázka existencie východného rítu v 13. a 14. storočí na Spiši/The Question of the Existence of Eastern Rite in Spiš During 13th and 14th Century, Konštantínove Listy 10 / 1 (2017), pp. 198 – 210


Lach Milan: Protoigumeno Giorgio Giovanniccio Basilovič osbm, il formatore dei basiliani nell' Eparchia di Munkačevo tra XVIII e XIX secolo


Lacko, Michael: Ad Diplomatarium eparchiae Mukacevensis Antonii Hodinka supplementa Vindobonensia, Orientalia Christiana Periodica", 23( 1957) 3-4, 332-353.


Lacko, Michael: The Pastoral Activity of Manuel Michael Olsavsky Bishop of Mukačevo, Orientalia Christiana Periodica, 27 (1961)


Lacko, Michael: Synodus episcoporum ritus byzantini catholicorum ex antiqua Hungaria Vindobonae a. 1773 celebrata, Romae 1975.


Laemmer Hugo: In decreta concilii Ruthenorum Zamosciensis amimadversiones theologico-canonicae


Legrand, Emile: Lettre inedite du R. P. Jean de Camillis de Chio sur la mission de la Chimere


Lehoczky Tivadar: Bereg vármegye és Munkács 1848-49-ben, 1899


"Lehoczky Tivadar: Bereg vármegye monographiája, I. Általános rész, Ungvár, 1881 "


Lehoczky Tivadar: Bereg vármegye monographiája, II. Általános rész, Ungvár, 1881


Lehoczky Tivadar: Bereg vármegye monographiája, III. Különös rész, 1. kötet, Ungvár 1881


Lehoczky Tivadar: Bereg vármegye monographiája, III. Különös rész, 2. kötet, Ungvár 1881


Lehoczky Tivadar: A munkácsi püspökök sorsa a 17. században


Likowski Eduard - Paul Jedzink: Die ruthenisch-römische Kirchenvereinigung genannt Union zu Brest


Lukács Imre Róbert: A görög katolikusok helyzete Erdélyben az első világháború után


Lukács, Imre Róbert: One Church, Two Rites in Transylvania between 1867-1948, StThTr 18 (2015/1)


M

Madgearu, Alexandru: The mission of Hierotheos: location and significance, Byzantinoslavica - Revue internationale des Etudes Byzantines (1-2/2008)


Magyar Kálmán : A X—XI. századi bizánci kapcsolataink somogyi forrásairól


Marosi István: Bereg vármegye Tiszaháti járásának görög katolikussága a Munkácsi egyházmegye felállításától a Trianon-i döntésig


Marosi István: A munkácsi görög katolikus egyház kihívásai és a megoldási kísérletek Firczák Gyula püspök (1891-1912) tevékenysége idején


Marton József, A gyulafehérvári vallási unió


Mayer Maria: Beiträge zur Geschichte der Ruthenen (Karpatoukrainer) um die Jahrhundertwende, Acta Historica - A Mta Történettudományi Folyóirata Tom. 19 (1973) 19. kötet / 1-2. sz. 115-150.


Mayer Mária: A XIX. századvégi kárpátukrán agrárnépesség társadalmi szerkezetének statisztikai ábrázolása, Történelmi Szemle, 1961 (4. évfolyam)


Mayer Mária: Adatok a századforduló ruszin (kárpátukrán) értelmiségének elmagyarosodásához. Történelmi Szemle 1977, XX. 2.


Melles Emil: Magyar liturgia


Melles Emil: Az oláh liturgia kialakulásáról


Mesterházy Károly: Adatok a bizánci kereszténység elterjedéséhez az Árpád-kori Magyarországon


"Mesterházy Károly: Bizánci keresztény nyomok Berettyóújfalu határában, Archaeologiai Értesítő 96. Évfolyam (1969)1969 / 1. füzet, 102-110. "


Mészáros Károly: A magyarországi oroszok története, Pest, 1850. (Prof. Magócsi-könyvtár)


Molnár Antal: A szerb ortodox egyház és az uniós kísérletek a 17. században


Molnár József: Görög Demeter, Debrecen 1975


Moravcsik Gyula: A magyar Szent Korona görög feliratai, Egyetemes Filológiai Közlöny – LIX. évfolyam – 1935.


Moravcsik Gyula: A magyar Szent Korona görög feliratainak olvasásához és magyarázatához


Moravcsik Gyula: Görög nyelvű monostorok Szent István idején


Moravcsik Gyula: Magyar-bizánci kapcsolatok Bizánc bukása idején, Antik Tanulmanyok 2. (1955)


Moravcsik Gyula: Bizánci krónikák a honfoglalás előtti magyarságról, Antik Tanulmanyok 4. (1957)3-4. szám


Moravcsik Gyula: III. Béla és a Bizánci birodalom Mánuel császár halála után, Századok, 1933


Moravcsik Gyula: A honfoglalás előtti magyarság és a kereszténység


Muresan, Dan Ioan: Bessarion et l’Église de rite Byzantin du royaume de Hongrie (1463–1472), Matthias Corvinus und seine Zeit. Europa am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit zwischen Wien und Konstantinopel, éd. Ch. Gastgeber et al., Vienna 2011, p. 77-92.


N

Nedici, Radu: Oralitate și tipar: literatura catehetică greco-catolică din Transilvania la mijlocul secolului al XVIII-lea


Nedici, Radu: Confesiune şi promovare socială. elita laică greco-catolică din Transilvania în disputa latinizării de la mijlocul secolului al xviii-lea, Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 14/I, 2010, p. 107-128


Nedici, Radu: Credinţa episcopului Ioan Inocenţiu Klein. „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, LII, Supliment, 2013, p. 139-158. „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, LII, Supliment, 2013, p. 139-158.


Nedici, Radu: Religious Violence, Political Dialogue, And The Public: The Orthodox Riots In Eighteenth-Century Transylvania. Economy and Societyin Central and Eastern Europe Territory, Population, Consumption Papers of the International Conference Held in Alba Iulia, April 25th – 27th, 2013 edited by Daniel Dumitran, Valer Moga


Nedici, Radu: Rethinking Religious Dissent In Mid-Eighteenth- Century Transylvania: Political Practices And The Plebeian Public Sphere, Analele Universitatii Bucuresti, ISTORIE, an LXII – 2014 – Nr. 1.


Nedici, Radu: Reforming The Canons, Asserting Episcopal Control: The Legislation On Marriage And The Question Of Authority In The Diocese Of Fagaras In The Eighteenth Century, Analele Universitatii Bucuresti Istorie Anul LXI - 2012, partea I


Nedici, Radu: Formarea identității confesionale greco-catolice în Transilvania veacului al XVIII-lea Biserică și comunitate, Bucuresti 2013


Niessen, James: Transylvanian catholics and the papacy in the era of the syllabus errorum


Niessen, James: Hungarians and Romanians in Habsburg and Vatican Diplomacy: The Creation of the Diocese of Hajdudorog in 1912


Nilles, Nikolaus: Symbolae ad illustrandam historiam Ecclesiae orientalis in terris coronae S. Stephani I–II,


Nilles, Nikolaus: Kalendarium manuale utriusque Ecclesiae orientalis et occidentalis, 1-2. 1. kötet


Nilles, Nikolaus: Kalendarium manuale utriusque Ecclesiae orientalis et occidentalis, 1-2. 2. kötet


 

Ny

Nyirán János: A diakónus liturgikus szolgálata a Krucsay-féle liturgiafordításban


 Nyirán János: 19. századi kéziratos görögkatolikus szerkönyvek Nyírgyulajból és Fábiánházáról


P

Palmieri, Aurelio: La Chiesa russa, Firenze, 1908


Pap József: Adalékok Máramaros történetéhez (Prof. Magócsi-könyvtár)


Papp György: Adalékok De Camelis püspök munkácsi működéséhez


Papp György, A görög katolikus magyarság helyzete Erdélyben


Papp György: A munkácsi püspökség eredete


Papp György: A munkácsi egyházmegye székeskáptalanjának statutumai


Papp György: Az ungvári unió időpontja


Papp György: Voci romene contro la diocesi di Hajdúdorog


Peles, Julian, Geschichte der Union: der ruthenisen Kirche mit Rom. I. kötet Wien, 1878-1880


Peles, Julian, Geschichte der Union: der ruthenisen Kirche mit Rom. II. kötet Wien, 1878-1880


Petrov, A: 1. "Staraja vera" i Unija v XVII–XVIII vv., 1908-as kiadás


Petrov, A: Первый печатный памятник угрорусского наречия Урбар и иные связанные с крестьянской Марии Терезы реформой документы, Материалы для истории Угорской Руси. 5. (Prof. Magócsi-könyvtár)


Petrov, A.: K voprosu o slovensko-russkoj etnografičeskoj granice, 1923. (Prof. Magócsi-könyvtár)


Petrov, A.: Kdy vznikly ruské osady na uherské Dolní zemi‘) a vbec ža Karpaty? K demografii zakarpatské Rusi, Prága, 1923. (Prof. Magócsi-könyvtár)


Petrov, A.: Otzvuk Reformatsii v russkom Zakarpat’i XVI v., 1923


Petrov, A.: Ob etnografičeskoj hranice russkago naroda v Avstro-Ugrii, Szentpétervár, 1915


Petrov, A: 1. "Staraja vera" i Unija v XVII–XVIII vv. Materialy dlja istorii ugorskoj Rusi. 1905-ös kiadás. (Prof. Magócsi-könyvtár)


Petrov, A.: Stati ob Ugorskoi Rusi. Zapiski istoriko-filologhiceskovo fakulteta Imperatorskovo Sanktpeterburgskovo Universiteta, fasc. 81, 1906. (Prof. Magócsi-könyvtár)


Pfeiffer Attila: A középkori Bács a történetírásban, Kézirat


Pilipkó Erzsébet: Magyar görög katolikusok Kárpátalján, A munkácsi egyházmegye ugocsai területének nyelvi változásai a történeti források alapján


Pilipkó Erzsébet: „...nekem ü... az igazi pap... Pap és közösség viszonya a magyar görög katolikus és ortodox egyházközségekben Kárpátalján az 1990 es változásokat követően, Jamk 58., 534-545


Pilipkó Erzsébet: A "nemlétező" görög katolikus egyház működése Kárpátalján 1949-től 1989-ig, Népi vallásosság a Kárpát-medencében 6


Pirigyi István: Papnevelésünk 1912-1950 között


Polyák Mariann: The Greek Catholic Basic Schools of Bereg County in the Beginning of the 1880’s


Polyák Mariann: Bereg vármegyei görög katolikus népiskolák az 1880-as évek elején


Pop Ovidiu: De Camillis püspök katekizmusa


Pop Ovidiu: Il Catechismo del vescovo De Camillis


Pop Ovidiu: Az erdélyi görög katolikus papnevelés a XVIII. Században


Steve Puluka: Byzantine-Ruthenian Antimensia Episcopal and Heritage Institute Libraries of the Byzantine Catholic Diocese of Passaic


Puscariu, Ilarion: Metropolia romänilor ortodocsi din Ungaria si Transilvania. Studiu istoric despre reinfiintarea Mitropoliei, dimpreunä cu o colectie de acte. Sibiu 1900


Puskás Bernadett: 18. századi fatemplom építészet a Munkácsi Egyházmegyében


Puskás Bernadett: Adalékok a Munkácsi Egyházmegye 19. századi templomépítészetéhez


Puskás Bernadett: Istenszülő oltalma-ikonok az Északkelet-Kárpátok vidékén


Puskás Bernadett: Das Porträt des Bischofs De Camillis und die Munkatscher Bischofsgalerie


Puskás Bernadett: De Camillis püspök portréja és a munkácsi püspökök arcképcsarnoka


Puskás Bernadett: Feliratos ikonok a munkácsi püspökség 17. századi emlékanyagában


Puskás Bernadett: A görög katolikus művészet kutatásának kérdései: a kárpáti régió fogalma körüli vita és tanulságai


Puskás Bernadett: Questions Related To The Research Of Greek Catholic Art: Debate About The Concept Of The Carpathian Region And Its Lessons


Puskás Bernadett: Istenszülő-ábrázolások: Hodigitria


Puskás Bernadett: 15-16. századi ikonok a Munkácsi Egyházmegyében


Puskás Bernadett: A nem kézzel festett Krisztus-arc ábrázolások és a Kárpáti Régió középkori ikonfestészete


Puskás Bernadett: Templomépítészet a történelmi Munkácsi Egyházmegyében a 15-16. században


Puskás Bernadett: Taraszovics Bazil munkácsi püspök két antimenzionja


Puskás Bernadett: A máriapócsi kegykép művészettörténeti vonatkozásai


Puskás László: Il martiro di Teodor Romza, in: La Nuova Europa 4/2000 pp. 74-91


Puskás László: I martiri greco-catolici dei Carpazi, in "La Nuova Europa" 2/2010, pp. 78-85


Pusztai Bertalan: A szegedi görög katolikus egyházközség kialakulása: egy vallási szórvány helykeresése a társadalmi térben


S

"Sabov, Jevmenij: Christomatíja cerkovnoslavjanskych i ugro-russkych litératurnych pamjatnikov. S prihavlenijem ugrorusskych narodnych skazok na podlinnych narečijach, 1893. (Prof. Magócsi-könyvtár) "


Salacz Gábor: Báró Bánffy Dezső római akciója a néppárt ellen 1895-ben. Regnum 1942-1943. 608-632.


Sanfilippo Matteo: I ruteni nelle Americhe: emigratione e viaggio


Scheffler János, Az erdélyi rítusváltoztatások


[Schwarz Gottfried], Gabriel de iuxta Hornad: Initia religionis Christianae inter Hungaros ecclesiae orientali adserta, eademque a dubiis et fabulosis narrationibus expurgata, Francofurti et Lipsiae, s. n., 1740


Ihor Sevcenko: The Many Worlds of Peter Mohyla


Simon Kata: A bodrogkeresztúri görög katolikus templom ikonosztázionja


Simon Zoltán: Az Alsó-Nyárádmente településeinek vallási élete


Skoviera, Andrej: Die griechisch-katholische Kirche in der Slowakei nach der Slowakei nach dem 2. Weltkrieg


Skoviera, Andrej: La tradizione bizantina sul territorio della Slovacchia: la storia e le domande attuali, L'eredità di Cirillo e Metodio. Omaggio a Vittorio Peri Atti del 41° convegno Gorizia, 22-24 novembre 2007 a cura di: Cesare Alzati, Marco Grusovin, Sergio Tavano Gorizia 2009


Sokolov D. P.: A Manual of the Orthodox Church's Divine Services


Šoltés Peter: Tri jazyky, štyri konfesie. Etniká a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a v Šariši


Šoltés Peter: Disziplinierung des Klerus der Munkatscher Diözese im 18. Jahrhundert


Šoltés P. - P. Žeňuch: Sociálne a spoločenské postavenie grékokatolíkov na vychodnom Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v 18. storoči. - I., II.


Stojkovski, Boris: The Greek Charter of the Hungarian King Stephen I, Зборник радова Византолошког института LIII, 2016 Zbornik radova Vizantološkog instituta LIII, 2016


Suttner Ernst Chr.: Wahl, Weihe und Einsetzung des Bischofs Johannes Giurgiu Nemes-Pataki und die damaligen Spannungen zwischen Rumänen, Wiener Behörden und Römischer Kurie


Suttner Ernst Chr.: Das Abrücken von der Ekklesiologie des Florentiner Konzils bei der ruthenischen Union von 1595/96 und bei der rumänischen Union von 1701


Suttner Ernst Chr.: Die Siebenbürger Kirchenunion an der Wende zum 18. Jahrhundert


Suttner Ernst Chr.: Visarion Sarai im Kontext der Theologiegeschichte


Suttner Ernst Chr.: Die Anfänge und das Durchsetzen der Siebenbürgener Kirchenunion sowie die Widerstände gegen sie (von der Eroberung Siebenbürgens durch Österreich bis zum Jahr 1761).


T

Tátrai Patrik: Az etnikai térszerkezet változásai a történeti Szatmárban, Budapest 2010 


Terdik Szilveszter: "...a mostani világnak ízlésse, és a rítusnak módja szerint". Adatok a magyarországi görög katolikusok művészetéhez


Terdik Szilveszter: A kultúra, a vallás és a nemzet emlékműve. A nagyszebeni román ortodox katedrálisról, különös tekintettel Smigelschi Oktáv munkásságára


Terdik Szilveszter, A máriapócsi kegytemplom építésére és belső díszítésére vonatkozó, eddig ismeretlen források


Terdik Szilveszter: A templom művészete vagy a művészet temploma. Az 1908-as egyházművészeti kiállítás és recepciója


Terdik Szilveszter: Adatok az abodi görög katolikus templom történetéhez


Terdik Szilveszter: A bikszádi monostor kegyképének eredete


Terdik Szilveszter: L’origine dell’icona miracolosa del monastero di Bikszád


Terdik Szilveszter: Csegöld középkori temploma és a csegöldi táblaképek


Terdik Szilveszter: Ikonosztázionok a néhai Felső-Magyarországról budapesti múzeumok gyűjteményeiben


Terdik Szilveszter: „Sculptor constantinopolitanus”. Un intagliatore greco a Máriapócs nel Settecento


Terdik Szilveszter: A pócsi Szűzanya kegyképének másolatai


Terdik Szilveszter: ,,Kitűnő munka, kiváló versenyképesség és nagybanitermelés." Rétay és Benedek egyházi műiparintézete


Terdik Szilveszter: Rácz Demeter, egy XVIII. századi görög katolikus mecénás


Terdik Szilveszter: A magyar szent királyok ábrázolásai román orthodox templomokban


Terdik Szilveszter: Tradizioni che convivono. La transformatione della chiesa gesuita di Ungvár in cattedrale greco-cattolica


Terdik Szilveszter: Újabb adalékok a Munkácsi Egyházmegye művészetének föltérképezésében


"Tóth Gergely: Az államalapítás katolikus narratívájának átfogó protestáns kritikája: Schwarz Gottfried Initiája (1740), Scientiarum miscellanea Latin nyelvő tudományos irodalom Magyarországon a 15–18. században Szerkesztette: Kasza Péter – Kiss Farkas Gábor – Molnár Dávid Szeged, 2017, 61-68. "


Tóth Krisztina: Akik nem voltak ott az 1938-as eucharisztikus világkongresszuson. A román görög katolikus püspökök távolmaradása,


Tóth Sándor: Sáros vármegye monográfiája, Részlet: a gör.kat. Egyház


 

V

V. Kovács Sándor : A László-ének keleti forrásai


Várady Gábor: A magyarországi oroszokról, Összegyűjtötte és kiadta: Tabakovits Mihály, Máramarossziget 1895


Vasiľ Cyril: De Camillis La vita divina ritrovata fra’ termini del tutto e del nulla című aszketikus műve


Vasiľ Cyril: Il vescovo Andrea Bacinsky alla luce di alcune disposizioni canoniche del periodo del suo episcopato


Vasiľ Cyril: L'opera ascetica La vita divina ritrovata fra' termini del tutto e del nulla di Giuseppe De Camillis


Véghseő Tamás: Barkóczy Ferenc egri püspök kiadatlan instrukciója az Egri Egyházmegye területén élő görögkatolikusok számára (1749)


Véghseő Tamás: Die Bildung der griechisch-katolischen Priester in Lateinischen Bildungssätten der Neuzeit in Ungarn


Véghseő Tamás: A Hajdúdorogi Egyházmegye megalapításának közvetlen előzményei


Véghseő Tamás: Korrajz a harmadik könnyezés idejéből


Véghseő Tamás: Il cardinale Leopoldo Kollonich e i greco-cattolici dell'eparchia di Munkács


Véghseő Tamás: Kollonich Lipót bíboros és a munkácsi egyházmegye görög katolikusai


Véghseő Tamás: Nikolaus Nilles és magyar görög katolikus liturgia ügye


Véghseő Tamás: Nikolaus Nilles e la questione della liturgia greco-cattolica ungherese


Véghseő Tamás: Útkeresés kényszerpályák között: görög katolikusok Magyarországon és Ukrajnában 1945 után / Hľadanie cesty medzi vnútenými dráhami: gréckokatolíci v Maďarsku a na Ukrajine po roku 1945


Véghseő Tamás: Benkovich Ágoston váradi püspök működésének görög katolikus vonatkozásai (1682-1702)


Véghseő Tamás: "meliorem ordinem vivendi introducere" . Egy görög katolikus püspök sajátos feladatai és lehetőségei Magyarországon a felekezetszerveződés korában: hat ismeretlen De Camillis levél tanulságai


Véghseő Tamás: Gli studi del vescovo András Bacsinszky a Ungvár e a Nagyszombat


Véghseő Tamás: A bazilita Kulcziczky Porphyrius munkácsi helynök négy levele Kollonich Lipót bíboroshoz